Aýratynlyk önümleri

LINFLOR-yň önümlerine LCD & OLED modullary, LCD paneller, LCD yşyk çyralary girýär.Panel opsiýalarymyzda TN, HTN, STN, FSTN, VA we ş.m., şeýle hem COB, COG we TCP ýaly dürli gurnama görnüşleri bar.Her önüm üçin hünär hilini barlamagy talap edýäris.Şol bir wagtyň özünde, müşderiler üçin professional moduly özleşdirmegi üpjün edip bileris, köp gatlakly PCB ýerleşiş dizaýnyna, LCD dizaýnyna, zynjyr dizaýnyna, prototipini ösdürmäge ukyply.Mundan başga-da, önümçilik zynjyrynyň ösüşini we dizaýnyny tamamlamak üçin ýeterlik hünär ukybymyz bar, içerki önümçilik tagtasynyň dizaýnyny we önümçiligini müşderileriň kanagatlandyrmagyny üpjün etdik.

Has giňişleýin gör
 • Adaty model nyşan LCD displeý modul önüm katalogy

  Adaty model nyşan LCD displeý modul pro ...

  LINFLOR, müşderileriň amaly üçin köp sanly LCD modullary hödürleýär.LCD nyşan görkezişlerimiz 8x2, 12x2, 16x1, 16x2, 16x4, 20x2, 20x4, 24x2-den 40x4 formatda 5x8 nokat matrisa nyşanlary bilen elýeterlidir.LCD panel tehnologiýalaryna TN, STN, FSTN görnüşleri, şeýle hem polýarizator polo positiveitel re andim we negatiw re optionsim görnüşleri girýär.Müşderi programmalarynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin bu nyşan LCD displeýleri sagat 6: 00, 12: 00, 3: 00 we 9: 00-da görmek burçlary bilen elýeterlidir.LINFLOR nyşanlaryň şriftleriniň dürli IC görnüşlerini hödürleýär. Bu LCD nyşan moduly, garawul enjamlary, telegramma, lukmançylyk enjamy, awtoulag we öý sesleri, ak önümler, oýun maşynlary, oýunjaklar we ş.m. önümçilik we sarp edijileriň goşundylarynda ulanylyp bilner. Önümiň ululygyna ýa-da önüm islegine laýyk gelýän alternatiw önüm sanawyny tapyň, biz ekranyň ululygyny we zynjyr tagtalarynyň in engineeringenerçilik dizaýnyny we ş.m. öz içine alýan önümi ösdürmegi üpjün edýäris, diňe degişli önüm maglumatlary ýygnamak interfeýsini doldurmalysyňyz. maglumatlar, önümlerden kanagatlanmak üçin size dizaýn edip bileris.Ora-da satuw işgärlerimiz bilen habarlaşyp, pikirleriňizi ýa-da soraglaryňyzy öňe sürüp bilersiňiz, size iň kanagatlanarly hyzmat bermek üçin elimizden gelenini ederis.

  Has giňişleýin gör
 • Standart model grafiki LCD displeý modul önümleriniň katalogy

  Adaty model grafiki LCD displeý moduly önümi ...

  LINFLOR professional häsiýet we grafiki LCD öndüriji.LINFLOR-yň grafiki LCD displeýleri (suwuk kristal displeý) 128x32, 128x64, 128x128, 160x100, 192x140,240x128 we ş.m. grafiki çözgüdiň nokat matrisa görnüşinde elýeterlidir. .LED yşyklandyryjylarymyz sary / ýaşyl, ak, gök, gyzyl, amber we RGB ýaly dürli reňklerde bar.Dürli arka yşyk we LCD görnüşli kombinasiýalary bolan LCD grafiki displeýleriň giň topary bar.LINFLOR-yň grafiki LCD gurallary we önümçilik enjamlary, şeýle hem elektrik öý enjamlary, ak önümler, POS ulgamy, öý goşundylary, senagat gurallary, awtomatlaşdyryş, ses / wizual görkeziş ulgamlary we lukmançylyk enjamlarynda ulanylyp bilner.Önümiň ululygyna ýa-da önüm islegine laýyk gelýän alternatiw önüm sanawyny tapmasaňyz, ekranyň ululygyny we zynjyr tagtalarynyň in engineeringenerçilik dizaýnyny we ş.m. öz içine alýan önümiň ösüşini üpjün etmegi goldaýarys, diňe özleşdirilen önümimizi doldurmalysyňyz maglumat ýygnamak interfeýsi degişli maglumatlar, önümlerden kanagatlanmak üçin size dizaýn edip bileris.Ora-da satuw işgärlerimiz bilen habarlaşyp, pikirleriňizi ýa-da soraglaryňyzy öňe sürüp bilersiňiz, size iň kanagatlanarly hyzmat bermek üçin elimizden gelenini ederis.

  Has giňişleýin gör
 • Standart Model Passiw Matrix OLED Ekran Moduly Önümleriň Katalogy

  Standart Model Passiw Matrix OLED Ekran Modu ...

  OLED-Senagatlaşdyryş bazasy LINFLOR OLED önümçilik tehnologiýalaryny doly özleşdirdi we pertect önümçiligi dolandyryş ulgamyny, önüm dizaýny, synag we hil gözegçiligi ulgamlaryny döretdi.Adaty passiw matrisa OLED (PMOLED) / OLED nokat matrisa displeýi we ýörite dizaýn nyşan OLED modullary, grafiki OLED displeýleri we OLED displeý panelleri bilen üpjün edýäris.LINFLOR Passiw Matrix OLED modullary geýilýän enjamlar, enjam gapjygy, elektron çilim, ak önümler, akylly öý goşundylary, IoT ulgamy, lukmançylyk ulgamy, senagat gurallary, DJ mikser, awtoulag enjamlary, awtoulag paneli, awtoulag sesi, awtoulag sagady, awtoulag üçin ajaýyp gapy görkeziş ulgamy, suw ionizatory, tikin maşyny, metr, ammetr, gural sazlaýjy, daşarky gaty disk, printerler we ş.m. Ora-da satuw işgärlerimiz bilen habarlaşyp, pikirleriňizi ýa-da soraglaryňyzy öňe sürüp bilersiňiz, size bermek üçin elimizden gelenini ederis iň kanagatlanarly hyzmat.

  Has giňişleýin gör
 • LCD paneller we modullar üçin ýokary hilli önümleri öndürmekde we ösdürmekde 20 ýyla golaý tejribämiz bar.

  Tejribe

  LCD paneller we modullar üçin ýokary hilli önümleri öndürmekde we ösdürmekde 20 ýyla golaý tejribämiz bar.

  Has giňişleýin gör
 • Hünärmen MANUFACTURER we LCD panelleri we LCD modullaryny eksport ediji hökmünde bizde berk we standart önümçilik prosesi ulgamy bar.

  Önümler

  Hünärmen MANUFACTURER we LCD panelleri we LCD modullaryny eksport ediji hökmünde bizde berk we standart önümçilik prosesi ulgamy bar.

  Has giňişleýin gör
 • Bizde ýetişen önümçilik prosesi we ussat tehnikler bar, şeýle hem güýçli tehniki goldaw we hil taýdan synag ulgamy bar.

  Hil

  Bizde ýetişen önümçilik prosesi we ussat tehnikler bar, şeýle hem güýçli tehniki goldaw we hil taýdan synag ulgamy bar.

  Has giňişleýin gör
 • Bizde 20-den gowrak inersener we 300-den gowrak dürli işgär bar.

  Topar

  Bizde 20-den gowrak inersener we 300-den gowrak dürli işgär bar.

  Has giňişleýin gör
GÖRNÜŞ
Çözüw
Hyzmatdaşlyk döwründe inersenerlerimiz çekişmä gatnaşarlar we dizaýn, gözleg we ösüş, önümçilik we synag prosesinde ähli meseleleri çözerler.
 • Scheme Teklipleri görkeziň

 • Cuit Zynjyryň dizaýny we optimizasiýa

 • Custom Adaty birleşdiriň

 • > Goşmaça plugin konfigurasiýasy

 • > Prototipiň ösüşi we synag

 • Material Alternatiw material maslahat beriş

 • c2

biz hakda

2010-njy ýylda döredilen LINFLOR LCD displeý panelleri we modullary üçin ýokary hilli önümleri öndürmäge we ösdürmäge özüni bagyş etdi.Önümlerimiz, TN, HTN, STN, FSTN-den başlap, COB, COG, TCP ýaly dürli görnüşli gurnama we müşderiniň görkezişi ýaly ýasalan modullar.Biz telekommunikasiýa , metrleri we gurallary, ulag serişdesini, ýapyk önümi, içerki elektrik enjamlaryny, lukmançylyk we saglyk enjamlaryny, kanselýariýa enjamlaryny we güýmenje enjamlaryny öz içine alýan pudaklaryň köpüsine hyzmat edýäris.

Has giňişleýin gör

iň soňky habarlar

Täze gelenler

 • Nyşan LCD moduly - 2002 / COB / STN çal
 • Adaty model TFT LCD modul önümleriniň katalogy
 • Nyşan LCD moduly - 1602 / COB / STN çal
 • Adaty we adaty ululykda FSTN displeý paneli

Sorag

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.