Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

2010-njy ýylda döredilen LINFLOR LCD displeý panelleri we modullary üçin ýokary hilli önümleri öndürmäge we ösdürmäge özüni bagyş etdi.Önümlerimiz, TN, HTN, STN, FSTN, VA-dan başlap, dürli görnüşli gurnama görnüşli COB, COG, TCP we müşderiniň görkezişi ýaly ýasalan modullar.Biz telekommunikasiýa , metrleri we gurallary, ulag serişdesini, ýapyk önümi, içerki elektrik enjamlaryny, lukmançylyk we saglyk enjamlaryny, kanselýariýa enjamlaryny we güýmenje enjamlaryny öz içine alýan pudaklaryň köpüsine hyzmat edýäris.

LINFLOR pes energiýa sarp etmegi, giň görüş burçuny we LCD modullarynyň giňeldilen temperatura diapazonyny öndürmek ukybyna eýedir.Biziň desgalarymyz we enjamlarymyz Taýwandan we Japanaponiýadan.Bizde ýokary hilli önümleriň we bäsdeşlik bahasynyň çalt eltilmegini üpjün edýän netijeli satyn alyşlar, önümçilik we hil gözegçiligi amallary bar. LINFLOR kiçi we orta göwrümli displeý pudagynda öňdebaryjy displeý öndürijisine öwrüldi.

c1

Şeýle hem, senagat gözegçilik tagtasynyň zynjyr in engineeringenerçilik dizaýnyny we elektron önümlerini öndürmek ukybymyz bar.Ekran modulyny goldaýan PCB dolandyryş tagtasyny ýerine ýetirip we ösdürip bileris we toplumlaýyn dizaýn önümi has oňat uýgunlaşdyryp biler.Tejribeli elektronika inersenerlerimiz müşderilere elektron önümleri üçin has gowy özleşdirilen çözgütler berip bilerler.

LINFLOR diňe bir ýokary hilli önümlere eýe bolman, eýsem doly müşderi hyzmat ulgamyna hem eýe.Müşderiniň islegine görä, OEM we ODM-a iki dürli önümçilik hyzmatyny berip bileris.Hyzmatdaşlyk etabyndaky ähli meseleler boýunça öz wagtynda jogap bereris.Önümleriň dizaýn we önümçilik meseleleriniň hemmesi üçin çynlakaý jogapkärçilik çekeris we çözeris.Müşderi gönükdirilen, yzygiderli tutanýerliligimiz.
LINFLOR, her bir prosesiň berk önümçilik prosesinden, her önümiň berk hil synagyndan geçmegini we her hyzmatyň tüýs ýürekden garalmagyny üpjün edýär.Biz dizaýnerler, öndürijiler, şeýle hem siziň ygtybarly hyzmatdaşyňyz.

3

Korporatiw görnüş

Global LCD displeý modul programma üpjünçiligi we apparat çözgüdi hünärmeni.

4

Korporatiw gymmatlyklar

Greenaşyl giriş, az uglerod önümçiligi, geljege gönükdirilen, durnukly ösüş.

5

Korporatiw medeniýet

Tehnologiýa bilen täzeligi durmuşa geçiriň.

2

Korporatiw garaýyş

Heartürek bilen täsir etmek, karz bilen marka döretmek.

1

Kärhana ruhy

Takyklygy, hakykaty we seresaplygy yzarlamak.

Önümçilik

LCD panelleri we LCD modullaryny hünärmen öndüriji we eksport ediji hökmünde bizde berk we standart önümçilik ulgamy we oňa laýyk önümçilik kuwwaty bar.Önümçiligi dolandyrmagyň giňişleýin ulgamy arkaly, global müşderilerimize ökde we ygtybarly önümler bilen goldaw bermegi dowam etdirip bileris.

Iş görnüşi:öndüriji / eksport ediji
Zawodyň meýdany:7500㎡
Inersenerler:20 adam
Işgärler:300 adam

Önümçilik
LCD modulyň kuwwaty:Aýda 300,000 sany
LCD paneliň kuwwaty:1000,000 pc / aý
Yşyk-diodly yşyk çyrasy:Aýda 500,000 sany

Iň pes sargyt: Adaty önümler barada aýdylanda, qty möhüm däl, ýöne ýükleri tygşytlamak üçin bir ýüküň agramy 45 kg çenli bolmaly.Müşderi tarapyndan döredilen modullar üçin iň az sargyt faktlara görä bolmaly.

s1
s2
s3

Hil

Bizde ýetişen önümçilik prosesi we ussat tehnikler bar, şeýle hem güýçli tehniki goldaw we hil taýdan synag ulgamy bar.Ulanyjylaryň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli LCD önümleri öndürýäris.
Embygnanylandan soň ähli modullary birin-birin barlaýarys, soň ýene barlamak üçin käbir bölekleri saýlaýarys.Gaty synag ulgamy bilen, kemçiliklerimiziň mukdary 0,5% -den az.Nädogry harytlar çalşylar we müşderä hasabat ibereris.

- Jemi hil dolandyryşy

- Statistik hil gözegçiligi

- Düzediş çäreleri üçin standart proseduralar

- Üpjün edijiniň kwalifikasiýa synagy

- Dizaýn syn

- Kalibrleme synagy

- Kwalifikasiýa synagy
- Durmuşyň çaltlaşdyrylmagy

- Temperaturany barlamak

- Çyglylygy barlamak

- Ulag synagy

- Müşderiniň seslenme amallary

- Içerki hil barlaglary

- Operator we işgärleri taýýarlamak maksatnamalary

Mazmunyň hilini barlamak resminamalary

ce3

RoHS QC ulgamymyz, ýarym ýylda bir gezek Aow synagy bilen barlanýar.

ce11

ISO9001 QC ulgamymyz, içki gözegçilik toparymyz tarapyndan ýarym ýylda bir gezek barlanýar.

zx2

Içerki hil standartlarymyz


Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.