Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Güýçli taraplaryňyz näme?

Eltip bermek wagtynda we önümlerimiziň hili durnukly.Müşderileriň talaplaryna laýyklykda önümleri sazlap bileris.Kompaniýamyzyň öz problemalary çözmek üçin müşderiler bilen öz wagtynda habarlaşyp bilýän öz gözleg topary bar.

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň size täzelenen baha sanawyny ibereris. Bahalarymyzyň sanawy adatça 1-3 günüň içinde size iberiler.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Adaty önümler barada aýdylanda, “qty” möhüm däl, ýöne ýükleri tygşytlamak üçin bir ýüküň agramy 45 kilograma çenli bolmaly.
Müşderi tarapyndan döredilen modullar üçin iň az sargyt faktlara görä bolmaly.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, hil şahadatnamasyny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin taýýarlyk wagty takmynan 3-7 gün.
Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum möhleti, adatça, goýum tölegini alandan 40-50 gün soň bolýar.Materiallary taýýarlamak üçin ammar bar bolsa, önümçilik wagty adatça 10-15 gün.Specialörite gyssagly zerurlyklaryňyz bar bolsa, wagtymyzy öňünden habarlaşyp bileris.
Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Umuman, tölegi bank hasabymyza edip bilersiňiz :
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% galyndy.
Ora-da başga töleg talaplary bar, satuw işgärlerimiz bilen hem habarlaşyp bilersiňiz.

Önüm kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Önümiň hiline bolan ynamymyz sebäpli önümlerimize 5 ýyla çenli kepillendirilip bilner.Müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys. Şol bir wagtyň özünde, gaplama talaplaryňyza görä ibereris.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

BIZ BILEN Söwda etmek isleýärsiňizmi?


Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.