2022 PMOLED displeý paneli senagat bazary derňewi we aşaky önümçilik zynjyrynyň ösüş masştaby we çaklama we maýa goýum bäsdeşlik strategiýasy tehniki-ykdysady esaslandyryş

(1) OLED tehnologiýasynyň döremegi bilen PMOLED tehnologiýasy barha ösdi:

Tehnologiýa nukdaýnazaryndan, OLED senagatyna degişli PMOLED ýönekeý gurluşy we aňsat prosesi bar, şonuň üçin OLED tehnologiýasynyň ösüşi we önümleriň köpçülikleýin öndürilmegi esasan PMOLED-den başlaýar. Iň irki OLED täjirleşdirmelerinden biri 1997-nji ýyldaky “Pioneer Electronics” bolar awtoulag ses panelleri üçin 256 * 64 PMOLED ekran panelleri. 20 ýyldan gowrak senagatlaşma ösüşinden soň, esasy PMOLED displeý panel öndürijileriniň üznüksiz önümçiligiň ýokary hasyllygyny saklap bilerler, PMOLED önümçilik tehnologiýasy kämillik we durnukly bolýar.

Hytaýda OLED tehnologiýasynyň ösüşi PMOLED tehnologiýasyndan başlandy.Tsinghua uniwersiteti we beýleki uniwersitetler we gözleg institutlary 1990-njy ýyllarda OLED tehnologiýa gözlegleri bilen meşgullanyp başladylar. 2001-nji ýylda Pekin Weixin Nuo Technology Co., Ltd. Tsinghua uniwersiteti bilen Hytaý materiginiň ilkinji OLED synag liniýasyny gurmak üçin hyzmatdaşlyk etdi we 2003-nji ýylda gurallar bazaryna ulanylýan kiçi partiýa monohrom OLED önümlerini öndürdi we OLED önümlerini öndüren we satan ilkinji Hytaý materik kompaniýasy boldy. 2008-nji ýylyň oktýabr aýynda ilkinji Hytaý materigi PMOLED we ilkinji Hytaý materigi OLED önümçilik liniýasy uly massa ýetdi Hytaýda PMOLED tehnologiýasynyň kem-kemden kämillik derejesini görkezýän Kunşanda önümçilik. PMOLED önümleriniň köpüsi kiçi göwrümli paneller.PMOLED tehnologiýasy kem-kemden kämillik ýaşyna ýetdi, bazaryň ösüşi birneme durnukly we AMOLED senagatynda önümçilik liniýalarynyň üznüksiz täzelenmegine isleg ýok. Hytaýda OLED senagatynyň ösýän ýyldyzy hökmünde senagat zynjyry ýokary önümçilik enjamlary we organiki materiallar henizem dowam edýär daşary ýurt kompaniýalaryndan, hatda daşary ýurt kompaniýalarynyň monopoliýasyndan yza galýar, ýöne 10 ýyldan gowrak ösüşden soň, Hytaýda OLED esasanam PMOLED panel önümçilik baglanyşygy kem-kemden ösdi, içerki PMOLED panel öndürijileriniň önüm durnuklylygy, ýagtylygy we beýleki tehniki görkezijileri bar pudagy.

(2) Hytaýyň PMOLED panel kärhanalary kem-kemden dünýä bazaryny eýeleýär:

Global PMOLED panel senagatynyň ösüşi “Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda - apaponiýada we Günorta Koreýada ösüş - Taýwan, Hytaý we materik tagallalary” prosesini başdan geçirdi. OLED senagatynyň irki ösüşi PMOLED senagatynyň ösüşi boldy.OLED tehnologiýasy ilki ABŞ tarapyndan üstünlikli ösdürildi, soňra Japaneseaponiýa we Günorta Koreýa öndürijileri OLED tehnologiýasyny senagatlaşdyrdy.

1997-nji ýylda “Pioneer Electronics” PMOLED senagatlaşmasyny amala aşyrdy we 1999-njy ýylda doly reňkli PMOLED displeý panelini üstünlikli ösdürdi;2000-nji ýylda MOTOROLA telefonlary Pioneer Electronics 1.8 dýuým reňkli PMOLED ekran panelini ulandy we täjirleşdirmegi amala aşyrdy;2001-nji ýylda Samsung doly reňkli PMOLED ekran paneli bolan jübi telefonlaryny çykardy;2002-nji ýylda Fujitsu, F505i ikinji ekranda 1,0 dýuým doly reňkli PMOLED ekran panelini, ikinji ekranda PMOLED programmalaryny düzdi. Şondan soň Samsung we LG ýaly koreý öndürijileri kem-kemden PMOLED senagaty esasynda AMOLED pudagyna maýa goýmaga başladylar. , we Taýwan, Hytaý sebiti we Hytaý materigi tarapyndan wekilçilik edilýän kompaniýalar kem-kemden PMOLED senagatynyň bazar paýyny eýeledi. Hasabat döwründe kompaniýanyň PMOLED önümleriniň iberilmegi dünýäde birinji orunda galmagyny dowam etdirdi we 2019-njy ýylda dünýäde birinji ýerde durýar Global OLED bazar nusgasynyň üýtgemegi, Hytaýyň OLED senagatynyň kem-kemden dünýäde möhüm orny eýeländigini görkezýär.

CICC statistikasyna görä, global PMOLED displeý paneliniň iberilmegi 2019-njy ýylda 110 million boldy we 2020-nji ýylda COVID-19-yň täsirine garamazdan, lukmançylyk pudagynda islegiň artmagy sebäpli iberiş birneme ýokarlandy we takmynan 120 milliona ýetdi. PMOLED-iň akylly paýy geýip bolýanlar soňky iki ýylda azaldy, netijede 2017-nji we 2018-nji ýyllarda iberişler iň ýokary derejä düşdi. Geljekde 5G / AIoT ösmegi we akylly öý meşhurlygy düşünjesi, akylly öý enjamlary bazary we akylly gapy gulp ekrany bazary dowam eder çalt ösmek, şol bir wagtyň özünde-de bu kesel adamlary saglyga ünsi artdyrýar, meselem, öý lukmançylyk bazarynyň başlamagyna garaşylýar, aşaky meýdanlaryň çalt ösmegi kiçi we orta göwrümli ekran önümleri bilen görkezilen PMOLED-e itergi berer diýlip garaşylýar. Üznüksiz isleg. 2025-nji ýylda ortaça ýyllyk ösüş depgini 12,5% bilen 2025-nji ýylda takmynan 210 million birlige ýeter diýlip garaşylýar.

https://www.linflor-tech.com/oled-modules-passive-matrix-oled-oled-dot-matrix-display-product/

Maglumatlaryň statistikasy: CICC Qixin International Consulting(Bölüm: 10 million dollar)

(3) Aşakdaky pudaklaryň bazar islegi PMOLED-iň mundan beýläk-de ösmegine kömek eder:

OLED LCD bilen deňeşdirilse, PMOLED STN-LCD, AMOLED bolsa TFT-LCD ýalydyr. tok boýunça surat hiliniň öndürijiligi.Önümler esasan birmeňzeş we köp reňkli bolup, esasan pes önümli we kiçi göwrümli bazarda jemlenip, ýöriteleşdirilen önüm öndürmek üçin amatlydyr. çylşyrymly, ýokary önümçilik bahasy, galyndylary açmak üçin ýokary çykdajy, şonuň üçin esasan standartlaşdyrylan önümleri köpçülikleýin öndürmek üçin ulanylýar.

Aboveokardaky aýratynlyklary göz öňünde tutup, PMOLED we onuň aşaky meýdanlary çeýe amaly ssenariýleri we pes senagat konsentrasiýasy bilen häsiýetlendirilýär, esasan ykjam telefon panellerine we telewizor panellerine gönükdirilen AMOLED aşaky pudaklarynyň bazar paýlanyşyndan düýpgöter tapawutlanýar. Statistikalara görä, ýokarky Dünýäde dört PMOLED amaly senarisi akylly öý ekrany, bortdaky senagat gözegçiligi, lukmançylyk displeýi we geýip bolýan displeýdir. 2020-nji ýylda global PMOLED bazary 229 million dollar, ortaça ýyllyk ösüş depgini bilen 2025-nji ýylda 377 million dollar bolar diýlip garaşylýar. 2020-nji ýyldan 2025-nji ýyla çenli 10.5%.

https://www.linflor-tech.com/oled-modules-passive-matrix-oled-oled-dot-matrix-display-product/

Maglumatlaryň statistikasy: CICC Qixin International Consulting(Bölüm: 10 million dollar)

PMOLED ösüşi kämillik derejesine ýetdi we adaty görkeziş serişdesine öwrüldi we dürli pudaklarda çeýe ulanylyp bilner.Şol bir wagtyň özünde, “The Times” -iň ösmegi bilen dürli pudaklarda PMOLED-e bolan isleg yzygiderli üýtgeýär. Ösüşiniň başlangyç tapgyry MP3-iň giňden ulanylmagyna gabat gelýär, şonuň üçin aşaky bazarda PMOLED önümlerine uly isleg bar. 2014-nji ýyldan başlap 2018-nji ýyla çenli akylly geýilýän önümleriň, esasan bilek zolaklarynyň döremegi pudagyň ösmegine hem kömek etdi. COVID-19 2020-nji ýylda dünýä ýaýrady we PMOLED-iň esasy ösüş nokady saglyk pudagynda öz beýanyny tapdy. Geljekde ösüş bilen 5G / AIoT, öý enjamlarynyň we akylly öýüň, saglygy goraýyş, senagat gözegçilik gurallarynyň we beýleki bazarlaryň giňelmegi, PMOLED tarapyndan görkezilen kiçi ekran bazarynyň ösmegine itergi berer.

 


Iş wagty: Iýun-02-2022

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.