LCD görmek tertibi we polýarizatorlar näme?

LCD görmek tertibi we polýarizatorlar

LINFLOR Ekran Enjamlary üçin her bölek belgisi, Suwuk Kristal Ekrany Görkeziş tertibi we Polarizatorlar kesgitlenilmegini talap edýär.Görkeziş tertibi we polýarizatorlar baradaky indiki bölüm, esasy suwuk kristal displeýiň iş tertibi saýlanylanda nähili peýda boljakdygyny düşündirer.

LCD görmek tertibi

Ekranyň döredjek şekiliniň görnüşi, in engineeringenerçilik we marketing bölüminiň işleýän kosmetiki meselesidir.Bu iň aňsat saýlaw, sebäbi diňe iki sany esasy saýlaw bar we biz olaryň hersine we olaryň manysyna geçeris:

täzelikler3_1

Oňyn şekil

LCD displeýdäki polo positiveitel şekil, piksel "Öçürilen" bolsa, "ON" daky piksel aç-açan bolanda.Ekranyň hemmesinde diýen ýaly surat fondan has kiçi, şonuň üçin bu iş tertibi daşky gurşaw ýagtylygy ýokary bolan programmada makullanýar we ekranyň tersine kömek eder, esasanam Yzygiderli arka polýarizatoryny ulanýan displeý üçin.Ine birnäçe adaty Operasiýa rejimi we Görüş tertibi kombinasiýalary we emele gelen suratlar (fonuny reňkläp bilýän yşyklandyryjy ýok öýdýän):
TN:Çal reňkdäki gara belgiler
STN-Greenaşyl:Greenaşyl fonda goýy gyrmyzy / gara nyşan.
STN-Kümüş:Kümüş fonda goýy gök / gara nyşan
FSTN:Ak / çal fonda gara belgiler

Ativearamaz şekil

LCD displeýdäki negatiw şekil, piksel "Öçürilen" bolanda, "ON" daky piksel aç-açan bolanda.Surat meýdany adatça fondan has kiçi bolansoň, ekranyň ýagtylygy görkezip bilýän we bu re inimde nyşanlara kesgitleme berip biljek bölegi azaldylýar.Şonuň üçin bu re usuallyim adatça diňe yşyk çyrasy bolanda we daşky gurşaw yşyklandyryş şertleri orta garaňky bolanda ulanylýar.Yzky çyrany ulanyp, ekranyň aç-açan segmentleri "ýalpyldaýar", sebäbi yşyk çyrasy diňe piksel açylanda görüner.Daşky gurşawyň ýagtylygy yşyk çyrasyny ýuwup biler.Ine birnäçe adaty Operasiýa rejimi we Görüş tertibi kombinasiýalary we emele gelen suratlar (görkezilen reňk bilen arka yşyk göz öňünde tutulýar):
TN:Açyk çal reňkde ýaşyl-sary nyşanlar (Greenaşyl-sary yşyk)
STN ("Gök-negatiw"):Açyk gök fonda ýaşyl-sary nyşanlar (Greenaşyl-sary yşyk)
FSTN:Gara fonda ýalpyldawuk ak nyşanlar (Ak yşyk)

LCD polýarizatorlar

Her LCD-de 2 polýarizator bar, öň we yzky polýarizatorlar, şoňa görä ekranyň içine görünýän ýagtylygyň we ekranyň arka tarapynda ulanylýar.Öňki polýarizator elmydama Geçiriji we ulanyjy tarapyndan saýlanyp bilinmeýär, ýöne yzky polýarizatoryň her saýlawy üçin 3 saýlawy we iki derejesi bar.Yzky polýarizator saýlamasy aşakdaky ýaly:

täzelikler3_2

Oýlanýan polýarizator

Oýlanýan displeýlerde çotga alýumin ýaly diffuz reflektor bar, açyk arka polýarizator bar.Bu gatlak LCD öýjüginiň ekranynyň öň tarapyna giren polýarizirlenen daşky ýagtylygy görkezýär.Oýlanýan displeýler daşky gurşawyň görünmegini talap edýär.Highokary ýagtylygy, ajaýyp kontrasty we giň tomaşa burçlaryny görkezýärler.Elmydama ýeterlik derejede ýagtylyk bar bolan batareýa bilen işleýän enjamlarda ulanmak üçin has amatlydyr.Oýlanýan LCD-leri yzky görnüşde edip bolmaýar, ýöne käbir programmalarda öň yşyklandyrylyp bilner.

Geçiriji polýarizator

Geçiriji displeýleriň öň we arka tarapynda aýdyň polýarizator bar.Şonuň üçin ekrany görmek üçin ekranyň arka tarapyndan synçy tarap gelýän ýagtylyga baglydyr.Geçiriji displeýleriň köpüsi, ýöne hemmesi otrisatel şekil däl we dürli bildirişleri bellemek üçin käwagt ekranyň dürli ýerlerine reňkli süzgüçler goşýarys.Geçiriji polýarizator displeýiniň başga bir mysaly, displeý penjiresiniň üsti bilen görüş çyzygyňyzyň üstünden geçýän segmentleri görüp boljak aç-açan penjire bolar (bu penjiräniň iki tarapynda ýeterlik gurşaw ýagtylyk çeşmesiniň bardygyny göz öňünde tutýar).

Transflektiw polýarizator

Transflektiw displeýlerde daşky ýagtylygyň bir bölegini görkezýän, şeýle hem yşyklandyryşy geçirýän açyk material bar.Adyndan görnüşi ýaly, geçiriji we şöhlelendiriji görnüşiň arasyndaky ylalaşyk.Oýlanmakda ulanylsa, beýle ýagty däl we şöhlelendiriji LCD görnüşinden pes kontrastly, ýöne pes ýagtylyk şertlerinde ulanmak üçin arka reňkli bolup biler.Bu polýarizator, yşyk çyrasy bilen ähli yşyklandyryş şertlerinde ulanyp boljak displeý üçin iň oňat seçimdir.


Iş wagty: -20anwar-19-2022

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.