Standart Model Passiw Matrix OLED Ekran Moduly Önümleriň Katalogy

OLED-Senagatlaşdyryş bazasy

LINFLOR OLED önümçilik tehnologiýalaryny doly özleşdirdi we gönüden-göni önümçilik dolandyryş ulgamyny, önüm dizaýny, synag we hil gözegçiligi ulgamlaryny döretdi.

Adaty passiw matrisa OLED (PMOLED) / OLED nokat matrisa displeýi we ýörite dizaýn nyşan OLED modullary, grafiki OLED displeýleri we OLED displeý panelleri bilen üpjün edýäris.LINFLOR Passiw Matrix OLED modullary geýilýän enjamlar, enjam gapjygy, elektron çilim, ak önümler, akylly öý goşundylary, IoT ulgamy, lukmançylyk ulgamy, senagat gurallary, DJ mikser, awtoulag enjamlary, awtoulag paneli, awtoulag sesi, awtoulag sagady, awtoulag üçin ajaýyp gapy görkeziş ulgamy, suw ionizatory, tikin maşyny, metr, ammetr, gural sazlaýjy, daşarky gaty disk, printerler we ş.m. Ora-da satuw işgärlerimiz bilen habarlaşyp, pikirleriňizi ýa-da soraglaryňyzy öňe sürüp bilersiňiz, size bermek üçin elimizden gelenini ederis iň kanagatlanarly hyzmat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň jikme-jiklikleri

https://www.linflor-tech.com/oled-modules-passive-matrix-oled-oled-dot-matrix-display-product/
https://www.linflor-tech.com/oled-modules-passive-matrix-oled-oled-dot-matrix-display-product/

OLED moduly AN OLED displeýinden, PCB we demir çarçuwadan ybarat.OLED displeýi, ýüze çykýan amaly tehnologiýanyň indiki nesli hasaplanýan organiki ýagtylyk çykaryjy diody (OLED) aňladýar.

GÖRNÜŞ: işjeň ýagtylyk, görüş burçunyň giň diapazony;Çalt jogap tizligi, şekil durnuklylygy;Brightokary ýagtylyk, baý reňk, ýokary ölçeg.
IŞLER ASPEKTASY: sürüjiniň naprýa .eniýesi pes, az energiýa sarp etmegi, gün öýjügi, integral zynjyr we ş.m.
GÖRNÜŞ: OLED gaty berk, wakuum däl enjam bolansoň, şok garşylygy we pes temperatura garşylygy (-40 ℃) aýratynlyklaryna eýedir, şonuň üçin daşky gurşawa we şertlere güýçli uýgunlaşýar.

LINFLOR, adaty passiw matrisa OLED (PMOLED) / OLED nokat matrisa displeýlerini we ýörite döredilen nyşan OLED modullaryny, grafiki OLED displeýlerini we OLED displeý panellerini hödürleýär.Hyzmatdaşlygyň ak ýürekliligini has gowy görkezmek üçin, belli bir satyn alyş sargytlary gelende önümleriň galyndy ösüş çykdajylaryny çekmäge taýýardyrys.LINFLOR passiw matrisa OLED moduly geýilýän enjamlar, enjamlar, gapjyk, elektron çilimler, ak önümler, akylly öý goşundylary, iot ulgamlary, lukmançylyk ulgamlary we senagat gurallary, DJ mikser, awtoulag enjamlary, awtoulag paneli, awtoulag sesi, awtoulag görkeziş ulgamy üçin amatlydyr , suw sagady, gapy ion generatory, tikin maşyny, metr, häzirki metr, gural sazlaýjy, daşarky gaty disk, printer we ş.m.
LINFLOR OLED önümçilik tehnologiýasyna giňişleýin düşünýär we berk önümçilik dolandyryş ulgamyny, önüm dizaýnyny, synag we hil gözegçilik ulgamyny döretdi.Her önüm öndürmek prosesine gözegçilik edýäris, şeýle hem berk hil synagy üçin her zawod önümleri üçin.
Ora-da satuw işgärlerimiz bilen habarlaşyp, pikirleriňizi ýa-da soraglaryňyzy öňe sürüp bilersiňiz, size iň kanagatlanarly hyzmat bermek üçin elimizden gelenini ederis.

Tehniki artykmaçlyklary

OLED, şol sanda PMOLED we AMOLED, organiki materiallaryň elektron pudagynda ýagtylyk çykarýan tehnologiýanyň bir görnüşidir.CRT we LCD-den üstünlik gazanan OLED, täze tekiz panel tehnologiýasy bolup, "düýş görýän ekran tehnologiýasy" hökmünde wasp edilýär.Mundan başga-da, OLED ýokary geljegi uly we geljekde köpçülikleýin ulanyljak ägirt uly potensialy bolan ýokary tygşytly, energiýa tygşytlaýjy we daşky gurşawa yşyklandyryjydyr.

OLED we LCD arasyndaky deňeşdirme

Harytlar OLED LCD OLED-iň artykmaçlyklary
Burçy görmek Giň Dar Giňişleýin burç.
Jogap bermek wagty ~ ABŞ ~ mS Dinamiki şekiller üçin amatly.
Inagtylyk tertibi Işjeň Passiw Yzky yşyk, ultra inçe, ýokary kontrast, ýokary reňk arassalygy ýok.
Temperatura aralygy -40 ° C ~ 80 ° C. -20 ° C ~ 60 ° C. Has giň işleýiş temperatura diapazony
https://www.linflor-tech.com/oled-modules-passive-matrix-oled-oled-dot-matrix-display-product/

Hil ulgamy

LINFLOR hilini gowulaşdyrmak we HSF gözegçiligini yzygiderli bagyşlaýar.Hil, daşky gurşaw we hil bahalandyryş ulgamlarynyň şahadatnamalary bilen LINFLOR diňe bir müşderilere has gowy önümler we hyzmatlar bermän, eýsem sosial ösüşiň talaplaryny hem ýerine ýetirdi.

https://www.linflor-tech.com/oled-modules-passive-matrix-oled-oled-dot-matrix-display-product/

PMOLED katalogy

NOOK. San

Piksel

Gurluşy Model belgisi Paneliň ululygy

(mm)

Işjeň meýdan

(mm)

Piksel ölçegi

(mm)

Piksel meýdançasy

(mm)

Diagonal

Ekranyň ululygy

Reňk
1 72 × 40 COG MT0-007240-001 12 × 11 9.196 × 5.18 0.108 × 0.11 0.128 × 0.13 0.42 " Mono
2 64 × 32 COG MT0-006432-001 14.5 × 11.6 11.18 × 5.58 0.155 × 0.155 0.175 × 0.175 0.49 " Mono
3 64 × 48 COG MT0-006448-001 18.46 × 18.1 13.42 × 10.06 0.19 × 0.19 0,21 × 0.21 0.66 " Mono
4 96 × 16 COG MT0-009616-001 26.3 × 8 17.26 × 3.18 0,16 × 0.18 0,18 × 0,2 0.69 " Mono
5 48 × 64 COG MT0-004864-001 13.9 × 22 10.54 × 14.7 0,2 × 0.21 0.22 × 0.23 0.71 " Mono
6 128 × 32 COG MT0-012832-001 29 × 8.7 21.356 × 5.324 0.147 × 0.147 0.167 × 0.167 0.87 " Mono
7 128 × 32 COG MT0-012832-002 30 × 11.5 22.384 × 5.584 0.159 × 0.159 0.175 × 0.175 0.91 " Mono
8 128 × 32 COG MT0-012832-003 30 × 11.5 22.384 × 5.584 0.159 × 0.159 0.175 × 0.175 0.91 " Mono
9 128 × 64 COG MT0-012864-001 26.7 × 19.26 21.744 × 10.864 0.154 × 0.154 0,17 × 0.17 0.96 " Mono
10 128 × 64 COG MT0-012864-002 24.74 × 16.9 21.74 × 10.86 0,15 × 0,15 0,17 × 0.17 0.96 " Mono
11 64 × 128 COG MT0-064128-001 18 × 31 10.86 × 21.74 0,15 × 0,15 0,17 × 0.17 0.96 " Mono
12 64 × 128 COG MT0-064128-002 14 × 28 10.86 × 21.74 0,15 × 0,15 0,17 × 0.17 0.96 " Mono
13 96 × 96 COG MT0-009696-001 24 × 25.7 17.26 × 17.26 0,16 × 0.16 0.18 × 0.18 0.96 " Mono
14 96 × 96 COG MT0-009696-002 24 × 25.7 17.26 × 17.26 0,16 × 0.16 0.18 × 0.18 0.96 " Mono
15 128 × 64 COG MT0-012864-003 26.7 × 19.26 21.744 × 11.204 0.154 × 0.154 0,17 × 0.17 0.96 " Meýdany
16 128 × 64 COG MT0-012864-004 34.5 × 23 29.42 × 14.70 0,21 × 0.21 0,23 × 0,23 1.30 " Mono
17 128 × 96 COG MT0-012896-001 32.5 × 29.2 26.86 × 20.14 0.19 × 0.19 0,21 × 0.21 1.32 " Mono
18 128 × 64 COG MT0-012864-005 42.04 × 27.22 35.052 × 17.516 0.254 × 0.254 0.274 × 0.274 1.54 " Mono
19 128 × 32 COG MT0-012832-004 62 × 24 55.02 × 13.1 0.41 × 0.39 0.43 × 0.41 2.23 " Mono

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.